Školy, školky

Nabídka pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ ve školním roce 2021/22

Pro tento školní přijímáme zakázky pro práci ve školách, chystáme besedy pro rodiče a proběhnou akreditované kurzy na školách.

4- hodinové SEMINÁŘE PRO SBOROVNY MŠ a ZŠ

Interaktivní semináře, kdy se očekává aktivní účast pedagogů, semináře probíhají přímo na škole či v školce

Osobnost třídního učitele

   
 • ovlivňuje osobnost pedagoga klima třídního kolektivu ?
 • jak a proč vést třídnické hodiny

Hranice, pravidla v třídním kolektivu

 • stanovení hranic a pravidel
 • pozitivní klima třídy
 • sebereflexe a sebehodnocení - jak je rozvíjet sám u sebe i u dětí ve třídě

Porucha citové vazby u dětí

 • porucha attechmentu u dětí adoptovaných a dětí v pěstounské péči a jejich  projevy chování nejen ve školním prostředí
 • seminář doplněn o konkrétní příklady z praxe pedagogů a pěstounů

Úzkost, strach, nemoc, úmrtí, rozvod

 • jak o těchto tématech s dětmi mluvit
 • vedeno dětskou psychoterapeutkou, doplněno o kazuistiky z praxe.

Akreditované kurzy pro MŠ, ZŠ a SŠ

OSOBNÍ ZDROJE V PRÁCI PEDAGOGA I.

Prožitkový 4 hodinový workshop. Aktivity, kterými účastníci procházejí jim pomohou nahlédnout nejen na vlastní silné a slabé stránky, ale také vnímat osobní hranice a efektivně vynakládat své síly v životě.

Teprve máme-li v pořádku vztah k sobě, můžeme vytvářet dobré vztahy k lidem z okolí. Lektor seznámí s možnostmi, jak nahlížet na vlastní silné stránky a využívat je. Jak zpracovat slabé stránky. Jak nalézt a využít své přednosti a dovednosti s ohledem na vlastní potřeby a potřeby žáků. Jak mohou nahlédnout na vlastní osobnost z různých úhlů pohledu, tím šetří vlastní síly a předcházejí tak syndromu vyhoření. Pracovat budou s technikami, které podporují individuální přístup k žákům a brání nedorozumění (aktivní naslouchání, upozornění na chybovost - "práce s chybou" jako podnět k dalšímu rozvíjení). Součástí kurzu je i práce se zpětnou vazbou, hranicemi a přijetím sám sebe  (technika sebereflexe).

OSOBNÍ ZDROJE V PRÁCI PEDAGOGA II.

Tento seminář svým obsahem navazuje na seminář Osobní zdroje v práci pedagoga I. a prohlubuje informace z předchozího setkání.

Workshop je prožitkový a zaměřený na seberozvoj. Aktivity, kterými účastníci procházejí, jim pomáhají nahlédnout nejen na vlastní příležitosti a hrozby, ale seznámí se i s emočními procesy, které výchovně vzdělávací proces provázejí.

Účastníci kurzu se seznámí s tím, jak nahlížet do vlastních i cizích pocitů a emocí. Budou se je učit rozlišovat. Proběhne sebereflexe v analýze vlastních zdrojů a hrozeb. Uvědomí si, jaké jsou jejich osobnostní příležitosti a možnosti jejich využití v každodenní pedagogické práci. Vcítí se do emocí vlastních i druhých. Pracovat budou s technikami v rámci individuálního přístupu k žákům. Využitím prožitkových metod v kurzu se učí druhého vnímat i z jiného úhlu pohledu.

Intervize

Intervize je určitá forma supervize, kdy není přítomný supervizor, ale může toto vykonávat pedagog školy či externí pracovník. Obsahem intervizí mohou být různé problémy na pracovišti a to jak ve třídě, tak ve sborovně (např. problémový žák, organizační neshody.). Intervize v našem podání je pod vedením pedagoga, psychoterapeuta nebo kouče, kteří mají zkušenosti ze školního prostředí. Základem dobré péče o druhé je dobrá péče o sebe. Je to příležitost, jak v bezpečném prostředí (jednou ze zásad je, že na intervizi jsou přítomni jen ti, kteří se chtějí aktivně zúčastnit) reflektovat svou práci, zpětnou vazbu a získávat nové vhledy do situace. Jsou také vhodným způsobem, jak systematicky posilovat své profesní kompetence a jak pečovat o své duševní zdraví v pracovním prostředí.

Konzultace, poradenství

Prezenční nebo on-line individuální či skupinové konzultace, poradenství pro snazší zvládání aktuální situace Sdílení aktuálních potíží a možnost sdílet, co Vás aktuálně v této situaci jako pedagogy tíží. Lze tak získat nadhled, rady, vzájemnou podporu a celkovou úlevu.